2500 cây gỗ rừng các loại đã đến huyện Lak, Đắk Lắk

2500 cây gỗ rừng các loại đã đến huyện Lak, Đắk Lắk

2500 cây gỗ rừng các loại đã đến huyện Lak, Đắk Lắk và được anh Tri Nguyen tiếp nhận. Đoạn đường mọi khi đi chỉ một giờ mà hôm nay đi hết một buổi mới tới. Xe cộ lần này trục trặc đủ bề, cuối cùng cây cũng tới nơi được thiệt là mừng quá chừng quá.