Tặng cây

TreeBank là chương trình phát triển từ sáng kiến “Vườn ở khắp nơi” của Ms. Phan Diệu Linh (Đà Lạt) do RED quản lý và điều phối với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Canada ở Việt Nam.

TreeBank là một cơ chế trung gian nhận cây từ bên đóng góp trao đến bên muốn trồng và cam kết chăm sóc cây – chia sẻ nguồn lực, tạo giá trị chung, chi phí thấp – hiệu quả cao.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN TREEBANK

Tên tài khoản: Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển
Số tài khoản: 2502
Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank)
Tại chi nhánh: Kim Liên